I. Общи правила
1.1. Настоящите общи условия уреждат използването на интернет платформата https://www.evridika.bg/, софтуерните приложения към нея и предлаганите чрез тях електронни услуги (наричани по-долу “Услуги” ).
1.2. Платформата https://www.evridika.bg/ се поддържа и управлява от АП Мениджмънт Груп ООД, със седалище и адрес на управление град СОФИЯ, 1680, Ул. Казбек 57А, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131550922.
1.3. При използване на интернет платформата https://www.evridika.bg/ и предлаганите чрез нея услуги, между Потребителя на услуги и АП Мениджмънт Груп ООД възникват договорни отношения, затова Потребителят следва да е пълнолетно лице според българското законодателство /навършило 18г./ и да се запознае внимателно с настоящите Общи условия.
1.4. Предмет на настоящите Общи Условия са предлаганите чрез платформата https://www.evridika.bg/ услуги – извършване от страна на Потребителя на резервация на настаняване в посочените в платформата места за настаняване съгласно условията, подробно описани във всяка конкретна оферта, както и извършване на резервация на допълнителни услуги като, но не само – трансфер, изхранване, спа услуги, наем на оборудване.
1.5. За да използва предлаганите чрез платформата https://www.evridika.bg/ услуги, Потребителят, чрез кликване с мишката на определеното за това място, преди финализиране на всяко запитване, резервация, следва да декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия. Финализирането на резервацията потвърждава, че Потребителят /заедно с всички придружаващи лица, включени в резервацията за ползване на същите услуги/, е запознат и е приел Общите условия.
1.6. Настоящите Общи условия са приложими, независимо от използваните от Потребителя устройство, операционна система, браузър или протокол.
1.7. Чрез платформата https://www.evridika.bg/ могат да бъдат предоставяни и електронни услуги, предлагани и поддържани от трети лица, по силата на сключен между тях и АП Мениджмънт Груп ООД договор.
1.8. Всякакви претенции по отношение на резервации, плащане, услуги, настаняване следва да бъдат предявени не по-късно от 30дни от датата на напускане
II. Промени в общите условия
2. АП Мениджмънт Груп ООД има право едностранно да променя съдържанието на настоящите Общи условия. Всички промени, отразени в настоящите Общи условия, влизат в сила веднага след тяхното публикуване на https://www.evridika.bg/.
III. Предоставяне на лични данни
3.1 При ползване на услуги чрез https://www.evridika.bg/, Потребителят попълва публикуваната на сайта форма за заявка/резервация, в която задължително предоставя следните лични данни: име и фамилия, валиден телефонен номер и валиден електронен адрес, данни от кредитна карта.
3.2 С изпращане на запитване за персонална оферта, чрез формата за контакт или резервиране на помещение, Потребителят дава своето изрично съгласие АП Мениджмънт Груп ООД да съхранява и обработва предоставените от него данни, както и може да заяви съгласие за получаване на електронен бюлетин от https://www.evridika.bg/ с новини и събития, свързани с дестинацията и платформата, информация за специални оферти, промоционални игри и др.
IV. Условия за поръчка на услуги и начини на заплащане
4.1. Всяка резервация чрез платформата https://www.evridika.bg/ ще бъде счетена за акт за закупуване на съответната услуга - хотелско настаняване и/или ски услуги, обект на тази резервация.
4.2. За всяка резервация, направена чрез форма за контакт на платформата https://www.evridika.bg/ или чрез линка „Направи резервация“ Потребителят получава конкретната оферта за вид и  брой на резервираните стаи в избраното място за настаняване, цената на услугата, както и начин за плащане.
4.3. Преди да извърши плащането, чрез интернет адрес-а за промяна на някой/и от параметрите на заявените услуги, Потребителят може да промени параметрите на заявените услуги. Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и да проследи съответствието на всички заявени от него параметри, както и да заплати определената за услугата цена в сроковете и размера определен в конкретната оферта, както и да избере един от наличните начини (методи) на плащане, посочени по-долу в настоящите Общи условия.
4.4. С начина на плащане "Кредитна карта" Размерът на предплащането ще бъде обявен по време на процедурата по резервация. Вие въвеждате информацията за кредитната си карта в съответните полета на формата за резервации. Тази информация се предава на мястото за настаняване чрез сигурни комуникации на защитен сървър, за да се гарантира Вашето резервиране. Мястото за настаняване взима решение да удържи или блокира тази сума пари от Вашата кредитна карта, която е еквивалентна на размера на поръчката. Ако мястото за настаняване не може да извърши необходимите транзакции на Вашата карта, за да гарантира резервация Ви, Вашата резервация може да бъде анулирана от мястото за настаняване. Моля, уверете се, че срокът на валидност на кредитната Ви карта не е изтекъл и по Вашата сметка има достатъчно средства, за да се заплати престоя.
4.5. С начин на плащане „Банков превод“ : Размерът на предплащането ще бъде обявен по време на процедурата по резервация. Безкасовите транзакции са достъпни за юридическите и физическите лица. Плащането трябва да бъде направено в рамките на 3 дни след акта за резервация. В случай, че заявените услуги не бъдат заплатени в рамките на 72 часа от получаването на електронното писмо с конкретната оферта, същата се счита за оттеглена и направената резервация автоматично се анулира. Чрез банков трансфер не могат да се плащат резервации, направени непосредствено преди датата на пътуването, за които плащането трябва да се осъществи в момента на резервацията.
4.6. Резервацията може да бъде платена от клиента в брой при пристигането му в мястото за настаняване (за офертите при които този вид плащане е приложим).
4.7. След извършване на плащането, на въведения от Потребителя адрес на електронна поща се получава Потвърждение на резервацията. Фактура за извършеното плащане Потребителя може да получи при настаняване /в оригинал/ и /или да му бъде изпратена по електронна поща при поискване.

V. Цени
5.1. Цените, посочени в платформата https://www.evridika.bg/ са брутни, с включен в зависимост от услугата 9% или 20% ДДС, курортна такса и застраховка.
5.2. Общата цена, дължима от Потребителя за заявените от него услуги, се изчислява в зависимост от броя и вида на резервираните услуги, на броя ползващи ги лица /възрастни и/или деца/ и от актуалната ценова оферта за съответната услуга. В цените не са включени допълнителни такси и услуги, които не са упоменати при конкретната резервация и които се дължат на място /ако има такива/.
5.3. АП Мениджмънт Груп ООД запазва правото си да променя цените и специалните оферти в платформата https://www.evridika.bg/, в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При вече направени, потвърдени и платени резервации дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.
5.4. Плащането се извършва в български лева по фиксинг на БНБ за деня.
VІ. Резервация и настаняване.
6.1 Резервации и настаняване
6. 1.1 Настоящите Общи условия задължават АП Мениджмънт Груп ООД да осигури заявената и платена от Потребителя резервация
6.1.2. Полето "Забележки" в резервационния формуляр няма задължителен характер за АП Мениджмънт Груп ООД и всички желания на Потребителя, попълнени във въпросното поле ще бъдат удовлетворени само при възможност.
6.1.3. За целта на резервацията, за деца се приемат само лицата, които нямат навършени 12 години към началната дата на ползването на услугите
6.1.4. В случай, че извънредни обстоятелства налагат АП Мениджмънт Груп ООД да анулира заявена и платена от Потребителя резервация на настаняване, АП Мениджмънт Груп ООД уведомява Потребителя незабавно и Потребителят има право да избере една от следните алтернативи: 
а) да приеме настаняване в хотел от същата или по-висока категория, а при невъзможност и при настаняване в обект с по-ниска категория, да му бъде възстановена разликата между заплатената услуга и реалната цена; 
б) да поиска възстановяване на платената сума, при условията и сроковете, определени по-долу.
в)да ползва платената сума за друг период за настаняване в рамките на период определен от компанията. При приемане на този вид компенсация последващи промени не са възможни.
VII. Анулации и промени.
7.1. Искания за анулация на платени резервации от страна на Потребителя се приемат само ако са извършени в писмен вид - по електронна поща на адрес evridikadevin@gmail.com 
7.2. В случай на анулиране от страна на Потребителя или в случай на неявяване:
За стандартни резервации при които не се изисква депозит – безплатно анулиране – не се дължи неустойка
За резервации с изискване за авансово плащане- Като неустойка се удържа 100% от дължимата сума и/или преведения депозит. При определени резервации мястото за настаняване може да предложи използване на платената сума за друг период на настаняване в рамките на определено време. След предоставяне на ваучер за ползване на платена сума, искания за възстановяване на суми не могат да се правят.
По време на процедурата за резервация, моля, прочетете условията на резервацията, правилата за специалните оферти, както и условията за анулация, които са посочени на уеб страницата, във формата за резервации и/или потвърждението за резервиране.

7.3. В случай на анулиране от страна АП Мениджмънт Груп ООД платената сума от потребителя се възстановява обратно след писмено поискване по електронна поща на адрес: evridikadevin@gmail.com, подадено не по-късно от 30дни след датата на настаняване.  Заявлението трябва да съдържа: име и фамилия на Потребителя, номер на резервацията, дата и вид на плащането. Възстановяването на сумата се извършва по начина и по сметката от която е извършено плащането в срок до 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на писменото поискване
7.4. Промени на платени резервации
7.4.1.Искания за промяна в параметрите на платени резервации от страна на Потребителя се приемат само ако са извършени в писмен вид - по електронна поща на адрес evridikadevin@gmail.com. не по-късно от 30дни от датата на настаняване.
7.4.2. Екипът на https://hotel-prim.com/ ще направи всичко възможно да удовлетвори исканията на Потребителя за промяна на платена резервация, но не гарантира извършването й. Промени в платени резервации се извършват само при възможност и са валидни само след получаване на писмено потвърждение от страна на мястото на настаняване на посочения от Потребителя електронен адрес.
7.4.3. При промяна в платена резервация е възможно да настъпят промени в цената на резервацията, съобразно новите условия. В този случай промяната в резервацията е валидна след извършване на допълнително заплащане от страна на Потребителя.
7.4.4. При промяна в параметрите на платени резервации, извършени непосредствено преди началната дата на предоставяне на резервираната услуга, когато срокът за анулация е изтекъл, промените могат да бъдат приравнени на анулация и на Потребителя да бъдат начислени съответните неустойки.
7.4.5. При всички случаи на анулиране/промяна, независимо от чия страна след изтичане на 30 дневен срок без възражения се счита че страните са удовлетворени и промени, компенсации не могат да бъдат правени и не се дължат.